Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Informácie o právach dotknutých osôb a o zákonnom spracúvaní a poskytovaní osobných údajov

V rámci spoločnosti ORTOPROplus, spol. s r.o.  kladieme veľký dôraz na vaše súkromie a vaša dôvera je pre nás prioritou. Cieľom našej spoločnosti je byť voči vám, našim pacientom transparentný  a spracúvať vaše osobné údaje v súlade s náročnými  bezpečnostnými kritériami  určenými novým Nariadením EÚ a príslušnými vnútroštátnymi predpismi, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov.
Prosíme, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme sformulovali  do stručných bodoch aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný, zrozumiteľný a jasný.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť  ORTOPROplus, spol. s r.o.  so sídlom Skladná 8, 040 01 Košice, IČO: 317 154 86, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice  I, Oddiel:  Sro,  vložka 6859/V.
Naša spoločnosť poverila zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@ortopro.sk  alebo poštou na adrese ORTOPROplus, spol. s r.o., Skladná 8, 040 01 Košice.

Informácie o právnom základe a o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené (pre pacientov a klientov)

Spracúvanie osobných údajov poskytnutých dotknutými osobami, čiže vami – našimi pacientmi a zákazníkmi je nevyhnutné za účelom poskytovania lekárenskej starostlivosti a jej následného vykazovania zdravotným poisťovniam na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Dotknutými osobami ste vy – naši pacienti, zákonní zástupcovia pacientov, zamestnanci, zákazníci a všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané.
Predmetom spracúvania je najmä kategória ,,bežných“ osobných údajov v rozsahu lekárskeho poukazu , teda meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a telefonický kontakt. Ďalej zdravotná poisťovňa pacienta, predpisujúci lekár, kód diagnózy podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb určená vaším lekárom, predpísaná zdravotnícka pomôcka, hmotnosť  – osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia.

Osobné údaje sú spracúvané v nadväznosti na tieto právne základy (Zákony, nariadenia a iné):

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória príjemcov:

Vaše osobné údaje sú po spracovaní lekárskych poukazov za príslušný kalendárny mesiac poskytnuté  vašej zdravotnej poisťovni (VšZP, Dôvera z.p., Union z.p., Union – komerčné poistenie)  za účelom vykázania poskytnutej lekárenskej starostlivosti. Okrem zdravotných poisťovní sú osobné údaje poskytované aj orgánom vykonávajúcim dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), súdy a orgány činné v trestnom konaní, iné subjekty v súlade s platnými právnymi predpismi a advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby prevádzkovateľovi v súvislosti s uplatňovaním zákonných a zmluvných práv

Osobné údaje pacientov nie sú zverejňované ani prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje našich pacientov archivujeme v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania po dobu 2 rokov (fotokópie lekárskych poukazov) a po dobu 10 rokov (výrobno–záznamová dokumentácia). Osobné údaje v automatizovanom informačnom systéme určenom na vykazovanie lekárenskej starostlivosti sa uchovávajú doživotne z dôvodu uplatnenia nároku pacienta na výdaj zdravotníckych pomôcok podľa množstvových limitov určených MZ SR.

Okrem účelu poskytovania lekárenskej starostlivosti naša spoločnosť spracúva osobné údaje klientov/pacientov na účely predaja tovarov a služieb, pričom zákonnosť spracúvania údajov spočíva v nevyhnutnosti plnenia zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.  V prípade plnenia zmluvných vzťahov s  klientmi spracúvame  iba bežné kategórie osobných  údajov.

Tieto osobné údaje sú poskytované nasledujúcim príjemcom: daňový úrad (Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty), auditor (Zákon č. 423/2015 Z.z. štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), notár (Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke) ako aj iným zákonom oprávneným subjektom..

Spracovanie osobných údajov – NEWSLETTER

Za účelom marketingu – zasielania newsletterov (elektronických noviniek) a odborných článkov spracúvame osobné údaje našich klientov starších ako 16 rokov v rozsahu: adresa elektronickej pošty, ktorí k zasielaniu marketingových e-mailov vyjadrili súhlas uvedením svojej adresy elektronickej pošty a vlastnoručným podpisom na printovom letáku pri návšteve pobočky ORTOPROplus, spol. s r.o. Udelený súhlas na zasielanie newsletterov je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Súhlas na zasielanie newslettera môžete odvolať kliknutím na tlačítko ,,Zrušiť odber noviniek“ alebo na e-mailovej adrese: eshop@ortopro.sk.

Osobné údaje na účely marketingu budeme spracúvať kým budete mať o odber newslettera záujem, najdlhšie však 7 rokov od ich poskytnutia. Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho osobné údaje  v databáze sa vymažú.

Poskytnuté osobné údaje budú z vybraných dôvodov zdieľané s poskytovateľmi služieb, s ktorými máme uzatvorený zmluvný vzťah a to iba v rozsahu určenom zmluvou a podľa našich pokynov. Týmito príjemcami sú: Poskytovateľ IT služieb a Poskytovateľ marketingových služieb.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania a naša spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

​Práva dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov

Naši pacienti a iné dotknuté osoby majú právo na  prístup k osobným údajom – teda či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,  právo na opravu  osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak sa spracúvali nezákonne.

Pacienti majú taktiež právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak napadnú správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti; v prípade protizákonného spracúvania osobných údajov namiesto ich výmazu; ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Okrem týchto práv máte zároveň právo na prenosnosť údajov, teda získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ich prenos k inému prevádzkovateľovi (* výnimky – čl. 20 Nariadenia EÚ) a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, zákonnosť spracúvania jej osobných údajov môže odsúhlasiť len jej zákonný zástupca.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@ortopro.sk

V prípade potreby máte taktiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo podať návrh  na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov: www.dataprotection.gov.sk

Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: +421/2/3231 3220
E-mail : statny.dozor@pdp.gov.skochrana@pdp.gov.sk

Návrat hore